ÅPENHETSLOVEN FISKERSTRAND HOLDING

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven trådte i kraft 01.07.22, og setter krav til at bedrifter som omfattes av loven gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå, eller eventuelt håndterer negative konsekvenser av egen virksomhet, av deres leverandørkjede og av andre forretningsforbindelser.

Fiskerstrand Holding er morselskap til Fiskerstrand Verft som er omfattet av Åpenhetsloven. Fiskerstrand Holding har ikke en egen utadrettet virksomhet. Fiskerstrand Holding samarbeider med datterselskapet Fiskerstrand Verft og støtter deres praktiske arbeid med å håndtere Åpenhetsloven.

Fiskerstrand Verft lager en årlig rapport, hvor de redegjør for de vurderinger og funn som er kommet frem i aktsomhetsvurderingene. 

Denne rapporten er også forankret i Fiskerstrand Holding. Link til denne under.

Menneskerettighetene og Aktsomhetsvurderinger

Konsernet gjennom Fiskerstrand Verft jobber systematisk med å sikre at våre retningslinjer samt gjeldende lovgivning og regler blir fulgt. Vår målsetning er at vi verken direkte eller indirekte skal bryte menneskerettighetene.  Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger, kartlegger vi egen virksomhet, forretningspartnere og våre leverandørkjeder. Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som formål å ansvarliggjøre næringslivet og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i virksomheten, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv» blir fulgt.

Etiske retningslinjer

Bedrifter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin egen virksomhet, leverandørkjede og sine forretningsforbindelsers virksomhet. For at aktsomhetsvurderingene skal være effektive, bør prinsipper for ansvarlig næringsliv integreres i policy og styringssystemer. Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi vil arbeide for å unngå, eller evt. å håndtere, negativ påvirkning forbundet med vår virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser. Se våre forretningsetiske retningslinjer i linken under.

Hvis du lurer på mer om Fiskerstrand Holding sin håndtering av Åpenhetsloven, kan du kontakte adm.dir. Rolf Fiskerstrand på følgende e-post: rolf.fiskerstrand@fiskerstrand.no  Henvendelsen må være skriftlig, og det må komme tydelig frem hvem som spør eller om man representerer en organisasjon eller virksomhet.

Hvis du lurer på mer om Fiskerstrand Verft sin håndtering av Åpenhetsloven, kan du kontakte adm.dir. Dag Vikestrand på følgende e-post: dag.vikestrand@fiskerstrand.no  Henvendelsen må være skriftlig, og det må komme tydelig frem hvem som spør eller om man representerer en organisasjon eller virksomhet.

Forretningsetiske retningslinjer.

Redegjørelse etter Åpenhetsloven.