ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven iverksettes 01.07.22 og setter krav til at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå, eller eventuelt håndterer negative konsekvenser av egen virksomhet, av deres leverandørkjede og av andre forretningsforbindelser. Fiskerstrand Verft vil lage en årlig rapport, hvor vi redegjør for de vurderinger og funn som er funnet i aktsomhetsvurderingene. Den første rapporten skal avlegges innen 30.juni 2023.

Menneskerettighetene og Aktsomhetsvurderinger

Fiskerstrand Verft jobber systematisk med å sikre at våre retningslinjer samt gjeldende lovgivning og regler blir fulgt. Vår målsetning er at vi verken direkte eller indirekte skal bryte menneskerettighetene.  Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger, kartlegger vi egen virksomhet, forretningspartnere og våre leverandørkjeder. Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som formål å ansvarliggjøre næringslivet og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i virksomheten, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Fiskerstrand Verft følger «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv». Vi har en egen rutine for våre aktsomhetsvurderinger som er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe.

Etiske retningslinjer

Bedrifter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin egen virksomhet, leverandørkjede og sine forretningsforbindelsers virksomhet. For at aktsomhetsvurderingene skal være effektive, bør prinsipper for ansvarlig næringsliv integreres i policy og styringssystemer. Ved Fiskerstrand Verft har bedriftens Styre vedtatt etiske retningslinjer: (link til denne her) Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi vil arbeide for å unngå, eller evt. å håndtere, negativ påvirkning forbundet med vår virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.

Samarbeid med tillitsvalgte.

Hos Fiskerstrand Verft er det lang tradisjon for et tett samarbeid med de tillitsvalgte. Dette er et systematisk arbeid som har vært utviklet over mange år gjennom dialog og informasjon, og drøftinger av ulike saker. Vi har jevnlige møter mellom partene hvor det diskuteres aktuelle tema og problemstillinger innenfor saker som bla.a. likestilling og ikke-diskriminering, innleie, overtid, ordretilgang og økonomi. Arbeidet med Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurderinger er også et arbeidsfelt hvor tillitsvalgte blir inkludert og involvert.

Hvis du lurer på mer om Fiskerstrand Verft sin håndtering av Åpenhetsloven, kan du kontakte adm.dir. Dag Vikestrand på følgende e-post: dag.vikestrand@fiskerstrand.no  Henvendelsen må være skriftlig, og det må komme tydelig frem hvem som spør eller om man representerer en organisasjon eller virksomhet.