HMS/KS

Fiskerstrand Verft er godkjent lærebedrift.  Denne regionen har en av de største og mest progressive maritime klynge i verden, og et betydelig antall selskaper som spesialiserer seg på skip og skipsutstyr. Regionen har en unik maritim kompetanse, både i form av faglært arbeidskraft og teknologi. Vi ønsker neste generasjon skipsbyggere velkommen inn i den maritime klyngen.

Her får du varierte arbeidsoppgaver på ulike avdelinger og prosjekter innen industrimekanisk, industrirørlegger og platearbeider fagene.

HMS

Fiskerstrand Verft AS har klare målsettinger innen HMS arbeidet.HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen

  • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
  • Vi skal legge til rette for at våre ansatte jobber i et trygt miljø og skape tillit hos våre kunder
  • Alle skal være ansvarlige for egen og andres sikkerhet

MILJØPOLITIKK

Fiskerstrand Verft AS vil drive sin virksomhet på en slik måte at miljøet belastes minst mulig. Verftet vil følge pålagte lover og forskrifter og vil, innenfor økonomisk forsvarlige rammer, strebe etter å finne nye løsninger for å redusere utslipp og avfall. Dette fordrer blant annet et konstruktivt samarbeid med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Vi ønsker å prioritere en åpen kommunikasjon med ansatte, lokalsamfunnet og myndighetene om miljøspørsmål.

MILJØSATSING

Fiskerstrand Verft har kontinuerlig fokus på tiltak for å forbedre miljøet ved eget anlegg og har nå investert betydelige midler i å utvide 400V kapasiteten ved egen kai.
Nå har verftet mulighet til å tilby økt kapasitet på strøm fra land til våre kunder. Inn mot dagens miliøfokus, der rederiet nå bygger miljøvennlige skip, så er det flott at vi som verft også kan bidra til å redusere utslipp av skadelige klimagasser når fartøyene ligger ved kai her.  Kapasiteten som verftet nå kan tilby våre kunder er økt med 1600 kVA, som bidrar til at vi kan levere økt landstrøm tilsvarende et redusert utslipp på ca. 185.000 CO2 ekvivalenter.  I tillegg til det positive energi- og klimaregnestykket, vil en slik investering også være positivt for nærmiljøet med hensyn til støy og utslipp gjennom betydelig redusert behov for bruk av hjelpemotorer.

Fiskerstrand Verft AS prioriterer forskning og utvikling, samt arbeid med utvikling av nye skipskonsepter innen fiskeri, skipsbygget for havbruk og bil-/passasjertransport. Samarbeid med rederi og forskningsmiljø som NTNU, SINTEF og Innovasjon Norge har gitt stor kompetansebredde og gode resultater. I dette arbeidet er det lagt vekt på erfaringen som bedriften har innen miljøforhold, energiøkonomisering og effektive konsepter. Fiskerstrand Verft AS har arbeidet systematisk med miljø- registrering i mange år. Internkontrollsystemet ved Fiskerstrand Verft AS har prosedyrer for å følge opp miljøtilstanden ved verftet, samt etablerte prosedyrer for avviks registreringer og forbedringstiltak.

 

KVALITETSSIKRING

Vi skal være et godt og trygt verft. Vi skal aktivt arbeide for stadig forbedring av våre prosesser, tjenester og produkter. Kvaliteten på arbeidet vi leverer skal være et konkurransefortrinn for oss. Målet er at vi skal gjøre ting rett første gang og ha effektive system for erfaringsoverføring. Vi skal systematisk utvikle både den praktiske kunnskapen i organisasjonen og høy teoretisk kompetanse. Vårt mål er at kunden skal oppleve at vi er til å stole på, at vi leverer god kvalitet til rett tid og at våre produkt og tjenester innfrir kunden sine krav og forventninger.